Koncepcja przedszkola

 

 

 

 

 

 

KONCEPCJA PRACY

Miejskiego Przedszkola nr 8

w Zielonej Górze

na lata 2010 – 2015

 

(poddano modyfikacji i przyjęto do realizacji Uchwałą Nr 10/2011 rady pedagogicznej z dnia 20.09.2011r, pozytywną opinię Rady Rodziców po propozycji modyfikacji uzyskano w dniu 19.09.2011r. –Uchwała nr 10/2011 Rady Rodziców. Treści zmodyfikowane zaznaczono niebieskim kolorem)

 1. MISJA I WIZJA PRZEDSZKOLA

 

WIZJA

 

Otwarte przedszkole może stać się miejscem rozwoju i samorealizacji

dla dzieci, rodziców i pracowników”.

 1. Przedszkole jest wspólnotą ludzi opartą na zasadach partnerstwa i współpracy, w celu stworzenia optymalnych warunków rozwoju wszystkich podmiotów tej wspólnoty.

 2. Przedszkole jest placówką bezpieczną, dbającą o zdrowie fizyczne i psychiczne swoich wychowanków i pracowników.

 3. Przedszkole w sposób profesjonalny organizuje przygotowanie dzieci i rodziców do funkcjonowania w warunkach wspólnoty przedszkolnej oraz szkolnej.

 4. Przedszkole jest otwarte na realizowanie potrzeb dzieci, rodziców i środowiska lokalnego we współpracy. Daje możliwość uczestniczenia w wybranych formach pracy rodzicom i dzieciom nie uczęszczającym do przedszkola.

 5. Przedszkole koncentruje się na rozwoju umiejętności życiowych, rozwoju twórczości i zainteresowań dzieci.

 6. Przedszkole rozwija u wychowanków kompetencje przydatne zarówno obecnie, jak i w przyszłości. Organizuje to poprzez różne aktywizujące formy pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz współpracę z innymi instytucjami ze środowiska lokalnego.

 7. Przedszkole poprzez zorganizowaną pomoc psychologiczno- pedagogiczną wspomaga rozwój dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 8. Przedszkole wspiera rozwój i doskonalenie zawodowe nauczycieli, jest otwarte na nowoczesne programy, metody, popiera twórczą inicjatywę nauczycieli, m. in. tworzenie i realizację innowacji pedagogicznych. Dobrze w nim działa WDN.

 9. Przedszkole wspiera rozwój tożsamości narodowej w poszanowaniu innych narodów i kultur.

 10. W przedszkolu funkcjonuje Środowiskowe Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka.

MISJA

PO CO I DLA KOGO JESTEŚMY ?

 

Przedszkole nr 8 jest jednostką oferującą optymalne warunki do indywidualnego, wszechstronnego rozwoju i nauki dziecka. Zapewnia rozwój osobowy i społeczny, w tym:

 • rozwój i poczucie samoświadomości, własnej wartości,

 • rozwój umiejętności interpersonalnych,

 • rozwój umiejętności do budowania własnego systemu wartości,

 • rozwój umiejętności podejmowania decyzji,

 • rozwój umiejętności radzenia sobie i kierowania stresem.

Przedszkole wspomaga rodzinę w jej funkcjach.

Przedszkole tworzą podmioty zewnętrzne i wewnętrzne.

  • Podmioty zewnętrzne: dziecko, rodzice, organ prowadzący, organ sprawujący nadzór pedagogiczny, szeroko pojęte środowisko.

  • Podmioty wewnętrzne: nauczyciele, dyrektor, pracownicy obsługi i administracji

Wszystkie podmioty przedszkola współpracują ze sobą mając na względzie dobro dziecka. W atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa respektują swoje prawa.

CO CHCEMY OSIĄGNĄĆ ?

 1. Wszechstronny, harmonijny rozwój dziecka

 2. Prawidłowy rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 3. Zapewnić dzieciom i innym osobom przebywającym na terenie przedszkola bezpieczne, zdrowe warunki

 4. Otwarty, partnerski styl pracy przedszkola we współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.JAK CHCEMY TO OSIĄGNĄĆ ?

Misję będziemy realizować poprzez:

 • pełną koncentrację na podmiotach przedszkola,

 • zaangażowanie i pracę wszystkich pracowników na rzecz dbałości o jakość pracy,

 • stałe doskonalenie własnej pracy,

 • własny klimat, programy oraz innowacje pedagogiczne,

 • stałą, aktywną współpracę z rodzicami oraz środowiskiem

 • klarowny system oczekiwań, oceniania pracowników i kadry pedagogicznej,

 • organizację zajęć dla rozwoju indywidualnych zainteresowań i talentów wychowanków,

 • tworzenie i pracę zespołów do spraw pomocy psychologiczno- pedagogicznej, organizację zajęć dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

 • stosowanie nowoczesnych, ogólnorozwojowych, twórczych metod i form pracy z dzieckiem,

 • stałe monitorowanie warunków, stanu i efektów pracy, uzgadnianie potrzeb zainteresowanych podmiotów i ich zaspokajanie, podnoszenie jakości pracy,

 • wewnętrzną ewaluację pracy przedszkola.

W CZYM JESTEŚMY INNI ?

 • Otwarty, partnerski styl pracy;

 • szeroka oferta realizowanych programów, innowacji pedagogicznych, zajęć dodatkowych;

 • wczesna diagnoza i wsparcie rozwoju psychofizycznego dziecka;

 • wczesna diagnoza dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz pomoc pedagogiczno-psychologiczna;

 • wykorzystywanie atrakcyjnych i efektywnych metod ogólnorozwojowych, twórczych, aktywizujących. 1. ISTOTA PROCESÓW ZACHODZĄCYCH W PRZEDSZKOLU I ICH EFEKTYNauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w czasie systematycznych obserwacji, prowadzonych w celu zapewnienia najlepszych warunków do osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do pokonywania kolejnych etapów edukacji, do osiągnięcia przez nie gotowości do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole bada tę gotowość i w zależności od wyników badania (diagnozy, obserwacji) prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także umożliwia rozwój zainteresowań i talentów dzieci.

 

Nasze zasady są następujące:

  • Otwartość na dziecko, pracowników, rodziców, środowisko w poczuciu bezpieczeństwa, partnerstwa, podmiotowości i wzajemnego szacunku.

  • Aktywność dziecka stanowiąca jeden z czynników rozwoju służy realizacji w dążeniu do podkreślenia indywidualności, poznawaniu otoczenia, ocenianiu własnych możliwości, nawiązywaniu kontaktów, przekształcaniu rzeczywistości, rozwojowi zainteresowań, uzdolnień. Należy wspierać, pobudzać samodzielność w podejmowaniu różnorodnych aktywności dziecka na rzecz własnego rozwoju.

  • Każde dziecko jest indywidualnością, dlatego należy stosować w codziennej pracy indywidualizację oddziaływań w stosunku do dziecka oraz unikać porównywania go do innych dzieci.

  • Rozwój dziecka uwarunkowany jest wieloma czynnikami, dlatego w procesie dydaktyczno- wychowawczym należy mieć na uwadze jego potencjał biologiczny dotychczasowe doświadczenia, liczne wpływy środowiskowe oraz kierunek jego własnej aktywności.

  • Z uwagi na różnice w indywidualnym tempie rozwoju każdego człowieka należy zachować cierpliwość w oczekiwaniu na pojawienie się u dziecka określonych właściwości, kompetencji.

  • Dysponujemy różnymi typami inteligencji, dlatego rozwój dziecka należy postrzegać poprzez specyficzne zdolności do nabywania kompetencji.

  • Specjalne potrzeby edukacyjne dziecka są zaspokajane poprzez pomoc psychologiczno- pedagogiczną i inne działania z dzieckiem w ścisłej współpracy z rodzicami.

  • Dziecko jest w toku dynamicznego rozwoju, dlatego należy unikać kategorycznych stwierdzeń w ocenie wybranej cechy, bowiem w niedługim czasie stwierdzenia te mogą być nieaktualne.

  • Wyrażane względem dziecka opinie winny koncentrować się na pozytywnych aspektach dziecięcych zachowań.

  • Należy pozostawiać dziecku dużo swobody w wyrażeniu siebie i pozytywnie oceniać każdy przejaw jego twórczego, niekonwencjonalnego myślenia i działania.

  • Wartościując rozwój dziecka, należy konsultować swoje niepokojące spostrzeżenia ze specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu i z PPP.

  • Uwagi wynikające ze swoich spostrzeżeń oraz propozycje indywidualnej pracy z dzieckiem, plany działań wspierających rozwój dziecka nauczyciele konsultują, uzgadniają z rodzicami dzieci.

  • Zapewnienie bezpiecznych i zdrowych warunków pobytu oraz zaspokajanie podstawowych potrzeb dziecka jest priorytetem w codziennej pracy z dziećmi.

  • Oddziaływania dydaktyczno- wychowawcze realizowane w przedszkolu umożliwiają osiąganie przez dzieci wszechstronnego, harmonijnego rozwoju, nabywanie kompetencji społecznych.

  • Integracja procesu wychowania i edukacji.

 

Przedszkole respektuje zasady zrównoważonego rozwoju w aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Propaguje dbałość o zdrowie oraz zachowania przyjazne przyrodzie. Dzieci wdrażane są do nabywania nawyku dbania o własne zdrowie psychiczne i fizyczne, aktywności ruchowej oraz poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, uczą się ją rozumieć, szanować, korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb. Przedszkole rozwija kompetencje społeczne dzieci, uczy współdziałania i prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na uniwersalnych wartościach. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje: dobro, piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, szacunek, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Kadra pedagogiczna kształtuje w dzieciach poczucie tożsamości narodowej, regionalnej, a także poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej, do ziemi. Ponadto placówka rozwija zainteresowania i uzdolnienia dzieci, doskonali kompetencje poznawcze wychowanków. Oferuje liczne zajęcia rozwijające twórczość plastyczną, teatralną, muzyczną, taneczną, literacką, W dbałości o rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci realizowane są innowacje pedagogiczne, warsztaty twórcze, kółka zainteresowań. Przedszkole współpracuje na wielu płaszczyznach z szeroko pojętym środowiskiem lokalnym umożliwiając dzieciom praktyczne, autentyczne poznanie najbliższego środowiska, rozwiniecie horyzontów myślowych, poszerzenie doświadczeń, umiejętności, zainteresowań.

 

 

  1. KATALOG METOD STOSOWANYCH W PRZEDSZKOLUStosowane metody i formy pracy są zróżnicowane, atrakcyjne, zapewniają wychowankom twórczy, aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego: 1. Metody czynne:

 • metoda samodzielnych doświadczeń,

 • metoda kierowania własną działalnością dziecka,

 • metoda zadań stawianych dziecku,

 • metoda ćwiczeń utrwalających.

 1. Metody oglądowe:

 • obserwacja i pokaz,

 • osobisty przykład nauczyciela,

 • udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przedstawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.

 1. Metody słowne:

 • rozmowy,

 • opowiadania,

 • zagadki,

 • objaśnienia i instrukcje,

 • sposoby społecznego porozumiewania się,

 • metody żywego słowa.W codziennej pracy przedszkola wykorzystuje się zróżnicowane, atrakcyjne, dostosowane do potrzeb nowatorskie metody i formy pracy: • Metoda prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej – dziecięca matematyka,

 • Ruchu rozwijającego W. Sherborne,

 • Opowieści ruchowej,

 • Gimnastyka R. Labana, C. Orffa, A. i M. Kniessów,

 • Metoda dobrego startu: alfabet piosenek, śpiewanie liter – M. Bogdanowicz

 • Metoda Ireny Majchrzak,

 • Metody i techniki relaksacji,

 • Techniki parateatralne, bajkoterapia,

 • Gimnastyka mózgu P. Dennisona,

 • Pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA.

 • Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz,

 • Metody aktywizujące,

 • N.C. Kepharta,

 • M. Frostig,

 • Glottodydaktyki

 • Kinezjologii edukacyjnejIV. PRIORYTETY DZIAŁALNOŚCI KIEROWANEGO PRZEDSZKOLA

                                NA LATA 2010/2015

 

Priorytety działalności MP Nr 8 są ściśle skorelowane z misją i wizją przedszkola. Wychodzą naprzeciw oczekiwaniom rodziców, nauczycieli. Uwzględniają wyniki z przeprowadzenia analizy realizowanych programów, planów pracy oraz z Koncepcji pracy przedszkola na lata 2005/2010.

 

 1. Wspomaganie wszechstronnego, harmonijnego rozwoju dziecka.

Cele realizacji priorytetu

 • optymalny rozwój psychofizyczny dziecka zgodny z wrodzonym potencjałem i możliwościami;

 • rozwój zainteresowań, zdolności, samorealizacja;

 • indywidualizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego;

 • rozwój umiejętności życiowych dziecka, w tym: budowanie samoświadomości, tożsamości na poziomie indywidualnym i wspólnotowym, budowanie własnego systemu wartości, integracja grupy, demokratyzacja życia społecznego, umiejętności interpersonalne, umiejętności do podejmowania decyzji, umiejętności radzenia sobie ze stresem;

 • przygotowanie dzieci do pokonywania kolejnych etapów edukacji; 1. Wspieranie rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wychowawczymi i opiekuńczymi.

Cele realizacji priorytetu:

 • rozpoznawanie potrzeb oraz zapewnianie różnych form pomocy.

 • zapewnianie wszystkim dzieciom wykazującym trudności rozwojowe pomocy psychologiczno- pedagogicznej;

 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

 • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci;

 • harmonijny rozwój sfery poznawczej, emocjonalno-motywacyjnej, systemu wiedzy i umiejętności;

 • przeciwdziałanie powstawaniu niepowodzeń szkolnych i ich ujemnych konsekwencji;

 • wczesna profilaktyka społeczna 1. Promowanie zdrowego stylu życia

Cele realizacji priorytetu:

 • Zapewnienie zdrowych, bezpiecznych warunków dla dzieci i osób przebywających na terenie przedszkola;

 • rozwój postaw prozdrowotnych dzieci,

 • utrwalanie umiejętności i nawyków pozwalających na zachowanie dobrej kondycji psychicznej i fizycznej,

 • wcześniejsza adaptacja dzieci do przedszkola,

 • promowanie zdrowego stylu życia w rodzinie i w środowisku. 1. Otwarty styl pracy przedszkola oparty na współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Partnerstwo współpracujących ze sobą podmiotów;

Cele realizacji priorytetu;

 • integracja podmiotów uczestniczących w procesie wychowania dzieci;

 • wspomaganie działań wychowawczych rodziców;

 • uczestnictwo rodziców w procesie wychowawczym dzieci w przedszkolu;

 • wspieranie rodziny w jej funkcjach;

 • integrowanie zabiegów wychowawczych, udział rodziców w przedsięwzięciach przedszkola;

 • promocja przedszkola w środowisku;

 • dalsze pozyskiwanie sojuszników wspierających działalność przedszkola;

 • poszerzanie doświadczeń, wiadomości i umiejętności dzieci;

V. TERMINY REALIZACJI ZADAŃ PRZYPADAJĄCYCH NA LATA 2010/2015

 

1. WSPOMAGANIE WSZECHSTRONNEGO, HARMONIJNEGO ROZWOJU DZIECKA.

 

Jednym z kluczowych zadań wychowania przedszkolnego jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Niezwykle ważny i niekwestionowany jest tu wszechstronny, harmonijny rozwój psychofizyczny uwzględniający potencjalne możliwości i indywidualne uwarunkowania rozwojowe dziecka. Istotą edukacji i wychowania jest również pobudzenie motywacji jednostki jako największej siły napędowej jej rozwoju, wspomaganie w zdobywaniu samoświadomości i świadomości społecznej, uodparnianie na stres oraz stwarzanie warunków do samokreacji i świadomego, aktywnego uczestnictwa w świecie. Przedszkole postrzegam jako miejsce przygotowujące dziecko do samostanowienia, samoregulacji w poszanowaniu praw człowieka.

<></><></>

L.p.

Zadania do realizacji w latach 2010/2015

Terminy realizacji

1.

Realizacja programów:

a. edukacji przedszkolnej

 • Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój dziecka „Nasze przedszkole” autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej, Wiesławy Żaby- Żabińskiej

b. dydaktyczno- wychowawczych przyjętych do realizacji w MP Nr 8

 • Program dydaktyczno-wychowawczy „Polska, mój dom, Program dydaktyczno-ekologiczny „Ziemia i 7 kontynentów”

 • Roczne programy wychowawcze grup (dostosowane do potrzeb danej grupy)

 • Program współpracy ze środowiskiem

 • Program współpracy z rodzicami

 • Wcześniejszej adaptacji dzieci do przedszkola

 • Program adaptacji dzieci do szkoły „Z radością idę do szkoły” 2011-2015

 • Program wychowawczy Miejskiego Przedszkola Nr 8 na lata 2012-2017

Kontynuacja od r. szk. 2009/2010

od r. szk. 2010/2011

Opracowanie – rok szk.2011/12, realizacja 2011-2015

Opracowanie – rok szk.2012/13, realizacja 2012-2017

2.

Działalność innowacyjna:

 • Wdrożenie i realizacja w grupie dzieci 3-letnich (grupa V-Biedronki) innowacji pedagogicznej autorstwa Haliny Tymińskiej „Muzyczne przygody Krasnali w fascynującym świecie dźwięków ze szczególnym uwzględnieniem muzyki W. A. Mozarta”, dotyczącej wspomagania rozwoju dziecka poprzez kontakt z muzyką W. A. Mozarta. Realizacja Pani Anna Cybulska.

 • Realizacja w grupie dzieci 5-letnich innowacji pedagogicznej autorstwa Ewy Świątek „Mały odbiorca z literaturą za pan brat”, kontynuacja realizacji innowacji w grupie 6-latków przez Panią Ewę Świątek

 • Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznych do realizacji w poszczególnych grupach wiekowych i w zakresie:

 1. pogłębienia realizacji różnorodnych form w zakresie kształtowania gotowości do nauki czytania i pisania.

 2. budowania dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijania umiejętności komunikatywnego prezentowania swoich myśli.

 3. aktywności plastycznej dzieci

 4. twórczości dziecięcej z wykorzystaniem metod aktywizujących, twórczych, pedagogiki zabawy, itp.

 5. rozwoju kompetencji matematycznych dzieci z wykorzystaniem metody E. Gruszczyk- Kolczyńskiej

2011/2012

od roku szkolnego

2010/2011

2011/2012

rok szk.. 2011/2012

realizacja od roku szk. 2012-2013

realizacja od roku szk. 2012-2013

realizacja od roku szk. 2012-2013

sukcesywnie od roku szkolnego 2013/2015

3.

Opracowywanie i pełna realizacja programów i planów pracy przedszkola przyjętych do realizacji w kolejnych latach kadencji.

lata 1010-2015

4.

Działalność kółek zainteresowań: plastycznego, muzycznego, literackiego, naukowego, teatralnego, innych- według zainteresowań dzieci.

lata 1010-2015

5.

Stosowanie w codziennej pracy nauczycielek w grupie zróżnicowanych, atrakcyjnych metod (lub ich elementów) pracy dostosowanych do potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci np.: W. Sherborne, R. Labana, K. Orffa, N.C. Kepharta, M. Frostig, kinezjologii edukacyjnej, M. Bogdanowicz, E. Kruszczyk- Kolczyńskiej, pedagogiki zabawy, M. Montessori i innych.

lata 1010-2015

6.

Systematyczne przeprowadzanie warsztatów twórczych w grupach i międzygrupowych- kontynuacja

lata 1010-2015

7.

Przeprowadzanie warsztatów twórczych we współpracy z MP Nr 14,

dla dzieci z MP8 i MP 14

lata 1010-2015,

średnio 2x w półroczu

8.

Stwarzanie warunków rozwoju indywidualnych uzdolnień i zainteresowań. Organizacja ekspozycji wytworów aktywności dziecięcej:

 • wystawy prac plastycznych wszystkich dzieci w przedszkolu i środowisku,

 • wystawianie teatrzyków, programów artystycznych w przedszkolu i środowisku,

 • organizacja „Dni Grupy”- przeglądy taneczne, teatralne, festiwale piosenki grup, wystawy prac plastycznych, zdjęć, itp. według opracowanych scenariuszy „Dni Grupy” w ścisłej współpracy z rodzicami dzieci

 • organizacja imprez i uroczystości przedszkolnych

lata 1010-2015

według harmonogramów realizacji opracowanych przez radę pedagogiczną we współpracy z radą rodziców, według scenariuszy „Dni Grupy” na każdy rok szkolny

9.

Realizacja Planu stałych imprez i uroczystości przedszkolnych, uwzględniającego następujące przedsięwzięcia:

 • Inauguracja Roku Szkolnego,

 • Obchody Dni Zielonej Góry

 • Dzień Edukacji Narodowej

 • Obchody odzyskania Niepodległości 11 listopada,

 • Andrzejki, Mikołaj w przedszkolu. Bal Karnawałowy, Karnawał,

 • Wigilia Przedszkolna oraz Wigilie Bożego Narodzenia w poszczególnych grupach,

 • Wystawienie Jasełek w kościele p.w. Św. Franciszka z Asyżu podczas mszy św.,

 • Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, Tydzień Pluszowego Misia, i inne,

 • Święto niezapominajki,

 • Dni otwarte przedszkola (ferie zimowe, maj/czerwiec),

 • Festyny rodzinno- środowiskowe,

 • Międzynarodowy Dzień Dziecka,

 • Uroczystość pożegnania dzieci z grupy najstarszej.

lata 1010-2015

według opracowanych każdego roku planów organizacji imprez i uroczystości przedszkolnych

10.

Udział dzieci w konkursach organizowanych przez Miejskie Przedszkole Nr 8:

 • „Bożonarodzeniowe kartki świąteczne” z udziałem przedszkoli Miasta Zielona Góra

 • „Jan Paweł II w oczach dziecka”- konkurs plastyczno- recytatorski z udziałem przedszkoli Miasta Zielona Góra

 • Konkursy plastyczne, recytatorskie organizowane dla dzieci z przedszkola

 • „Literatura dziecięca w twórczości plastycznej”- Konkurs plastyczno- literacki dla dzieci z przedszkoli Miasta Zielona Góra

lata 1010-2015

według planu pracy

od r. szk. 2011/2012

11.

Udział dzieci w przedsięwzięciach organizowanych przez inne jednostki np.:

 • przeglądy: piosenki, taneczne, teatralne, sportowe

 • konkursy, i inne.

lata 1010-2015

12.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z priorytetem: m. in. doskonalenie warsztatu pracy, stosowanie atrakcyjnych metod i form pracy z dzieckiem w grupie.

 • Opracowanie i realizacja pięcioletniego Planu doskonalenia zawodowego oraz rocznych planów doskonalenia zawodowego.

 • Organizacja szkoleniowych rad pedagogicznych z udziałem rad pedagogicznych MP Nr 14, MP Nr 11, MP Nr 37.

 • doskonalenie indywidualne,

 • sprawnie działający WDN MP Nr 8, współpraca z WDN przedszkola NR 14, Nr 11, Nr 37 –wymiana doświadczeń, wspólne rady szkoleniowe . Współpraca z ODN, PPP, UZ, specjalistami.

lata 1010-2015

r. szk. 2010/2011

według Planu nadzoru pedagogicznego, Planów doskonalenia zawodowego.

13.

Dokonywanie ewaluacji wewnętrznej według planu nadzoru pedagogicznego.

Uwzględnianie wyników i wniosków w tworzeniu i realizacji kolejnych planów pracy

lata 1010-2015

14.

Obserwacja wszystkich dzieci w przedszkolu, diagnoza 5-, 6- latków. Tworzenie i realizacja indywidualnych programów wspierania rozwoju dzieci 5-, 6-letnich, dzieci szczególnie uzdolnionych oraz wykazujących trudności rozwojowe. W ścisłej współpracy z rodzicami oraz specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu.

lata 1010-2015

diagnoza 2x w roku wstępna, końcowa)

realizacja cały rok.

15.

Opracowanie i złożenie projektu w ramach Programów Unijnych i środków Funduszy Unijnych z zakresu poszerzania oferty pracy przedszkola, np. kontynuacja dotychczasowych zajęć dodatkowych.

opracowanie 2012 r.

kontynuacja do 2015r. 1. WSPIERANIE ROZWOJU DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI, WYCHOWAWCZYMI I OPIEKUŃCZYMI.

 

Udział dzieci o nieharmonijnym rozwoju, w tym dzieci ryzyka dysleksji w zajęciach o charakterze terapeutycznym, korekcyjno- kompensacyjnym w wieku przedszkolnym umożliwia im wyrównywanie szans rozwojowych, sprzyja wczesnemu korygowaniu nieprawidłowości rozwojowych oraz prawidłowemu, wszechstronnemu rozwojowi osobowości dziecka. Sytuację dzieci o nieharmonijnym rozwoju wyznaczają uwarunkowania prawne już od 1993r. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228 z dnia 2 grudnia 2010r., poz.1487) jednoznacznie określa rolę przedszkoli w udzielaniu i organizowaniu pomocy psychologicznej- pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom, w rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka. Korzystne dla dzieci o nieharmonijnym rozwoju podstawy prawne umożliwiają, a nawet nakazują prowadzenie zajęć korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych, i innych o charakterze terapeutycznym do programu pracy przedszkola. Wczesna terapia pedagogiczna, logopedyczna i psychologiczna zmierzają do spowodowania określonych zmian w sferze poznawczej, emocjonalno-motywacyjnej, językowej oraz w strukturze wiedzy i umiejętności dzieci. Jeżeli nie zostaną zahamowane typowe dla wieku przedszkolnego izolowane dysharmonie rozwojowe, to w edukacji szkolnej mogą się one uogólnić na wiele przedmiotów, których dziecko uczy się za pośrednictwem czytania i komunikacji.

<></>

L.p.

Zadania do realizacji w latach 2011/2015

Terminy realizacji.

1.

Stwarzanie warunków kadrowych zapewniających w przedszkolu pomoc psychologiczno- pedagogiczną:

 • zatrudnianie specjalistów: logopeda 10/20 etatu, terapeuta pedagogiczny 6/20 etatu, psycholog 4/20 etatu

 • szkolenie rady pedagogicznej w ramach szkoleniowych rad pedagogicznych w zakresie pracy z dzieckiem wykazującym dysfunkcje i opóźnienia rozwojowe w grupie

 • szkolenie rady pedagogicznej w zakresie wstępnej diagnozy i pracy z dzieckiem wykazującym problemy neurorozwojowe, trudności rozwoju procesów integracji sensorycznej przez dr Anętę Rudzińską- Rogożę, naukowego pracownika UZ

 • indywidualne doskonalenie zawodowe nauczycieli wg, priorytetów doskonalenia zawodowego MP Nr 8: terapia pedagogiczna, logopedyczna, korekta wad postawy- studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące.

lata 2011-2015

2.

Stwarzanie warunków lokalowych

 • utworzenie pracowni terapeutycznej (w pomieszczeniu obecnej szatni dla personelu) ze środków współfinansowanych w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu „Dziś myślimy o jutrze”.

 • sukcesywne doposażanie pracowni już istniejącej, planowanej oraz poszczególnych sal zabaw dzieci w specjalistyczne pomoce dydaktyczne.

rok szk. 2011/2012

lata 2011/2015

3.

Stwarzanie warunków organizacyjnych obejmujących miedzy innymi następujące działania:

 • wczesna diagnoza specjalistyczna dzieci z przedszkola (diagnoza Skalą Ryzyka Dysleksji- dzieci 5-lenie, 6-letnie, logopedyczna- wszystkie dzieci z MP Nr8, psychologiczna- diagnoza gotowości szkolnej, arkusze obserwacji rozwoju zabawy, społecznego, emocjonalnego dziecka 3,4,5,6-letniego

 • cykliczne zajęcia specjalistyczne organizowane w MP Nr 8: korekcyjno-kompensacyjne (dzieci grup 6- letnie, 5-letnie, i młodsze wykazujące trudności w tym zakresie), logopedyczne ( dzieci z grup wiekowych: 4-latki, 5- latki, 6- latki oraz 3-latki w ramach realizacji projektu UM „Wyrównywanie szans edukacyjnych”

 • terapia dzieci wykazujących trudności rozwoju procesów integracji sensorycznej w ścisłej współpracy z dr A. Rudzińską- Rogożą, PPP, rodzicami dzieci;

 • współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami:

 1. Uniwersytet Zielonogórski- wsparcie merytoryczne, współpraca na zasadach wolontariatu z pracownikami naukowymi, wolontariat studentów, doskonalenie zawodowe nauczycieli;

 2. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna- diagnoza dzieci, doskonalenie zawodowe nauczycieli, wsparcie merytoryczne;

 3. Polski Związek Logopedów (Lubuski Oddział PZL) -wsparcie merytoryczne, diagnoza dzieci, doskonalenie zawodowe, dzień bezpłatnych diagnoz logopedycznych dla osób ze środowiska w MP8 (1x w roku)

lata 2010-20152 x każdego roku szk.

lata 1010-2015lata 1010-2015

marzec każdego roku

4.

Stwarzanie warunków programowych:

 • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, w tym dzieci szczególnie uzdolnionych oraz planowanie sposobów ich zaspokajania, w tym: obserwacja pedagogiczna zakończona analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);

 • Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez zespoły, które tworzy dyrektor przedszkola;

 • Realizacja zadań zespołu, o których mowa w Rozporządzeniu MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228 z dnia 2 grudnia 2010r., poz.1487)

 • Opracowywanie i realizacja planu działań wspierających dla dziecka, indywidualnych programów pracy z dzieckiem wykazującym trudności i opóźnienia rozwojowe (przez zespoły utworzone według potrzeb przez specjalistów zatrudnionych w MP Nr 8 oraz przez nauczycieli w codziennej pracy w grupie, w ścisłej współpracy z rodzicami);

 • Wychowawcze programy poszczególnych grup wiekowych uwzględniające potrzeby i możliwości dzieci.

lata 1011-2015

5.

Warsztaty, zajęcia otwarte, dyżury dla rodziców dzieci wykazujących trudności prowadzone przez specjalistów zatrudnionych w MP Nr 8

okres kadencji

7.

Wykłady, seminaria dla rodziców prowadzone przez specjalistów z zakresu wspomagania rodziców w ich funkcji wychowawczej podczas zebrań grupowych.

według potrzeb

8.

Funkcjonowanie przy Miejskim Przedszkolu Nr 8 Środowiskowego Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka

 • Adresatem są dzieci ze środowiska wykazujące trudności rozwojowe;

 • W ŚCWRDz zatrudnieni są : terapeuta pedagogiczny, psycholog

 • Odbywają się nieodpłatne zajęcia korekcyjno- kompensacyjne i inne o charakterze terapeutycznym, konsultacje rodziców z psychologiem, wykłady dla rodziców, nauczycieli i innych osób zainteresowanych;

 • ŚCWRDz współpracuje z UZ. Studenci kierunku Terapia Pedagogiczna uczestniczą w zajęciach z dziećmi.

 • Każdego roku działalność ŚCWRDz jest promowana w mediach, wśród przedszkoli i szkół podstawowych Miasta Zielona Góra.

okres kadencji

1x w tygodniu

lata 1010-2015

 

 

   3. PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

 

Zapewnienie zdrowych, bezpiecznych, higienicznych warunków dzieciom, pracownikom i innym osobom przebywającym na terenie przedszkola jest jednym z podstawowych zadań przedszkola.

Niezwykle istotny jest również rozwój postaw prozdrowotnych dzieci, utrwalanie umiejętności i nawyków pozwalających na zachowanie dobrej kondycji psychicznej i fizycznej w przyszłym życiu jednostki.<></>

L.p.

Zadania do realizacji w latach 2010/2015

Termin realizacji

1.

Planowanie i organizacja pracy zgodnie z przepisami BHP, zasadami HCCP

lata 1010-2015

2.

Przestrzeganie przyjętych w przedszkolu procedur dot. bezpieczeństwa:

 • procedura zapewniania bezpieczeństwa i zdrowia dzieciom podczas pobytu w przedszkolu i poza placówką

 • w sprawie postępowania personelu w sytuacji wystąpienia zdarzenia wypadkowego dzieci

 • ewakuacji dzieci i pracowników

 • mycia i dezynfekcji zabawek, pomocy dydaktycznych wykorzystywanych przez dzieci

lata 1010-2015

3.

Realizacja programów, innowacji pedagogicznych w przedszkolu:

 • Program współpracy ze środowiskiem, w tym:

 1. Komenda Miejska Policji - realizacja programów: prewencyjnego LUPO, „Policja bliżej dzieci”, „Bezpieczny Przedszkolak”, udział dzieci w konkursie.

Poszerzenie zadania o dodatkowe spotkania z policjantami– realizacja tematyki: „Bawimy się bezpiecznie”, Jak zachować się w kontakcie z obcymi zwierzętami”, „Jak zachować się w kontakcie z obcymi ludźmi i nieznanymi przedmiotami”, itp.

 1. Profilaktyka stomatologiczna i promocja zdrowia jamy ustnej u dzieci pięcioletnich i sześcioletnich uczęszczających do przedszkoli Miasta Zielona Góra. Realizacja przedsięwzięcia dzięki finansowaniu ze środków Miasta Zielona Góra. Poszerzenie zadania o dodatkowe spotkania z lekarzem stomatologii J. Kotułą również w grupach dzieci młodszych (pogadanki, zabawy o tematyce związanej z profilaktyką stomatologiczną.

 2. Spotkania z lekarzami- pogadanki, warsztaty z dziećmi, rodzicami, realizacja tematyki związanej z profilaktyką zdrowia (odżywianie, higiena, wady postawy, profilaktyka chorób zakaźnych, cywilizacyjnych, itp.)

 3. Medyczne Studium Zawodowe:

Oddział Technik Masażysta: cykliczne warsztaty słuchaczy i opiekuna Oddziału z dziećmi, rodzicami, nauczycielami z zakresu profilaktyka wad postawy, działania prozdrowotne

Oddział Ratownik Medyczny: cykl zajęć prowadzonych przez słuchaczy i opiekuna Oddziału z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzone z dziećmi, rodzicami, pracownikami przedszkola.

 1. Komenda Straży Pożarnej: wizyty dzieci na terenie Komendy Straży Pożarnej,

wizyty strażaków w przedszkolu (pogadanki dot. przeciwdziałaniu pożarom,

sposobów alarmowania i zachowania podczas pożarów, itp.), przeprowadzanie

ewakuacji przeciwpożarowej, itp.

 1. Nadleśnictwo Zielona Góra :spotkania z leśnikami o charakterze edukacyjno- poznawczym; zazielenianie terenu przedszkola.

 2. Centrum Edukacji Ekologicznej- spotkania z dziećmi, zajęcia o treści ekologicznej.

 • Program współpracy z rodzicami- realizacja cyklu grupowych warsztatów promujących zdrowie, spotkania z lekarzem, psychologiem, logopedą, wspólne grzybobranie, akcje promocyjno-edukacyjne w ramach realizacji tematyki: „Promocja zdrowia”, „Profilaktyka chorób”.

 • Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej dotyczącej promocji zdrowia.

kontynuacja

lata 1010-2015

od roku szkolnego 2010/2011 kontynuacja

lata 1010-2015

rok szk. 2012/2013

rok szk. 2013/2014

4.03.2013

Realizacja programu „Czyste powietrze wokół nas” w ścisłej współpracy z Powiatową Stacją sanitarno-Epidemiologiczną w Zielonej Górze

od roku szkolnego 2011/2011

5.03.2013

Doskonalenie zawodowe- ukończenie kursu „Przyjaciale Zippiego” przez nauczycielki oraz realizacja międzynarodowego programu „Przyjaciele Zippiego” dot. promocji zdrowia psychicznego dla dzieci” – realizacja w grupie dzieci 5-letnich

od roku szkolnego 2011/2011

6.

Udoskonalanie bazy przedszkola w zakresie zapewniania zdrowych, bezpiecznych, higienicznych warunków:

 • Dalsze doposażenie placu zabaw w sprzęt posiadający certyfikat jakości, zakończenie wymiany płyt chodnikowych na polbruk (93 m2)

 • Wymiana instalacji elektrycznej w całym przedszkolu wraz z lampami.

 • Remont dachu-(zrealizowano 2010r.)

 • Malowanie sal przedszkola, modernizacja holu przedszkola

 • Remont 2 łazienek dla personelu, magazynu warzywnego

 • Doposażanie przedszkola w sprzęt spełniający PN, posiadający certyfikaty jakości

 • Działania bieżące wynikające z potrzeb i organizacji pracy

sukcesywnie przez

lata 1010-2015

2011/2012

 

 

 

 1. OTWARTY STYL PRACY PRZEDSZKOLA OPARTY NA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM LOKALNYM. PARTNERSTWO WSPÓŁPRACUJĄCYCH ZE SOBĄ PODMIOTÓW

 

Dziecko wiedzę na temat swojej osoby oraz otaczającego świata zdobywa przez kontakt z nim. Uczy się doświadczając. Wszystko co poznaje, przyjmuje za prawdziwe w sensie subiektywnym. Dopiero konfrontacja z nowymi obiektami poznania, elementami otaczającego świata pozwala tę wiedzę uzasadnić, zrozumieć, obiektywizować. Dlatego tak istotna z punktu widzenia rozwoju dziecka jest aktywna, autentyczna współpraca z szeroko pojętym środowiskiem. Ponadto współpraca wszystkich podmiotów uczestniczących w procesie wychowania dziecka jest nieodzownym elementem sprzyjającym rozwojowi dziecka w atmosferze akceptacji, podmiotowości, zrozumienia. Przedszkole od 2005/2006 roku szkolnego realizuje z dużym sukcesem Program współpracy z rodzicami oraz Program współpracy ze środowiskiem. Programy te sprzyjają rozwojowi dzieci, integracji przedszkola ze środowiskiem, podnoszeniu jakości współpracy z rodzicami, promocji przedszkola w środowisku. Programy te są sukcesywnie poddawane ewaluacji, udoskonalane i wzbogacane. 

<><><><><></></></></></>

L.p.

Zadania do realizacji w latach 2010/2015

Termin realizacji

1.

Realizacja Programu współpracy ze środowiskiem uwzględnia współpracę z następującymi jednostkami, stowarzyszeniami, placówkami:

 • Uniwersytet Zielonogórski

wspólne imprezy, uroczystości np. z okazji Dnia Dziecka, Świąt, Karnawału, realizacja programu „Sokrates” w ramach Festiwalu nauki, zajęcia pokazowe dla studentów, wspólne festyny, warsztaty, praktyki studenckie. Od roku szkolnego 2008-09 przedszkole współpracuje z Uniwersytetem Zielonogórskim w zakresie realizacji projektu LANGAR- Lange Garden – projekt dotyczy edukacji językowej dzieci w wieku przedszkolnym w ramach transgranicznej współpracy instytutów kształcenia dalszego oraz przedszkoli;

 • Koło Naukowe „Kooperacja”

wspólne imprezy, uroczystości, wystawianie sztuk teatralnych studentów dla dzieci z MP Nr 8,warsztaty „Prawa dziecka”, warsztaty plastyczne, ruchowe, literackie, teatralne i inne o charakterze twórczym;

 • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C.K. Norwida, Filia przy ul. Ptasiej

wystawy prac plastycznych dzieci, warsztaty literackie, literacko- plastyczne, spotkania z autorami, ilustratorami literatury dziecięcej;

 • Medyczne Studium Zawodowe:

Oddział Technik Masażysta: cykliczne warsztaty słuchaczy i opiekuna Oddziału z dziećmi, rodzicami, nauczycielami z zakresu profilaktyka wad postawy, działania prozdrowotne

Oddział Ratownik Medyczny: cykl zajęć prowadzonych przez słuchaczy i opiekuna Oddziału z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej z dziećmi, rodzicami, pracownikami przedszkola

 • Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego:

warsztaty uczniów i nauczycieli z dziećmi MP Nr 8 (w przedszkolu oraz w siedzibie szkoły) w zakresie realizacji tematyki „Poznajemy zawody”. Udział uczniów szkoły podczas festynów rodzinno- środowiskowych na terenie przedszkola;

 • Zespól Szkół Plastycznych

warsztaty plastyczne uczniów szkoły z dziećmi z przedszkola, wykonanie prac plastycznych przez uczniów szkoły na rzecz MP-8;

 • Zespól Szkól Specjalnych nr 1

warsztaty ruchowe, muzyczne, plastyczne, integracyjne, wystawianie sztuk teatralnych;

 • Parafia p.w. Św. Franciszka z Asyżu, Parafia p.w. Ducha Świętego

wystawianie jasełek grup dzieci sześcioletnich, (od r. szk. 2012 dzieci 5-letnich) w kościele na mszy niedzielnej, montaży słowno-muzycznych poświęconych pamięci Jana Pawła II, wspólne wigilie w przedszkolu)

 • Zielonogórskie Koło Polskie Sekcji IBBY z siedzibą w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej

warsztaty literacko – plastyczne, spotkania z literaturą dziecięcą

 • Gimnazjum nr 2

wolontariat uczniów, czytanie baśni, wspólne warsztaty i zabawy)

SP-1 (realizacja programu wcześniejszej adaptacji do szkoły, wystawianie teatrzyków dziecięcych

 • Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Witebskiej 2

wystawa spektakli teatralnych dzieci i podopiecznych ŚDS, prace artystyczne podopiecznych ŚDS na rzecz przedszkola, wspólne kolędowanie

 • Miejska Komenda Policji

realizacja programów: prewencyjnego LUPO, „Policja bliżej dzieci”, „Bezpieczny Przedszkolak”, udział dzieci w konkursie.

 • Lubuski Teatr,

 • Radio Zielona Góra

nagrywanie audycji i wywiadów z dziećmi;

 • Komenda Straży Pożarnej;

 • Nadleśnictwo Zielona Góra spotkania z leśnikami o charakterze edukacyjno-poznawczym; zazielenianie terenu przedszkola,

 • Przedszkola Miasta Zielona Góra

 • Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej

zbiórka żywności, odzieży, zabawek;

 • Centrum Usług Opiekuńczych

spektakle teatralne w wykonaniu dzieci z przedszkola i podopiecznych CUO, programy artystyczne;

 • Powiatowa Stacja sanitarno-Epidemiologiczna

Realizacja programu „Czyste powietrze wokół nas”

 • Zielonogórskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum Domowe” im. św. Pawła, PZOZ Hospicjum im Lady Ryrer of Warsaw Z.G. ul. Zyty 26.

Realizacja w przedszkolu akcji „Pola nadziei”-sprzedaż i sadzenie cebulek żonkili

kontynuacja,

lata 2010/2015

od roku szk. 2010/2011

lata 1010-2015

od roku szk. 2010/2011

lata 1010-2015

2011/2012

2011/2012

2.

Przygotowanie i realizacja znaczących w procesie wychowawczym imprez o zasięgu lokalnym

 • Organizacja Przeglądów Spektakli Teatralnych Rodziców „Kochamy bajki”

od roku szkolnego 2007/08 Miejskie Przedszkole Nr 8 organizuje w Lubuskim Teatrze Przeglądy Spektakli Teatralnych Rodziców. W Przeglądach Teatralnych Rodziców biorą udział rodzice dzieci przedszkoli z Zielonej Góry. Współorganizatorem jest Prezydent Miasta Zielona Góra oraz Lubuski Teatr. Od 2010r Lubuski Kurator Oświaty objął Przegląd patronatem

 • Organizacja i przeprowadzanie Festynów Rodzinno – Środowiskowych z udziałem studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego, słuchaczy Medycznego Studium Zawodowego. W festynie o bardzo zróżnicowanym, atrakcyjnym programie biorą udział rodziny dzieci z przedszkola oraz z najbliższego środowiska;

 • Realizacja ekologicznego przedsięwzięcia o zasięgu środowiskowym: „Święto Niezapominajki”;

 • Organizacja corocznych spektakli teatralnych w wykonaniu rodziców, wystawianie spektakli dla dzieci z przedszkola oraz dla środowiska podczas: Festynów Rodzinno-Środowiskowych, Dni Otwartych Przedszkola, Przeglądów Spektakli Teatralnych Rodziców w Lubuskim Teatrze, w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 w Zielonej Górze, w Domu Kombatanta.

 • Organizacja imprez z okazji Andrzejek, Mikołajek, Dni Dziecka, Dni otwartych Przedszkola. Imprezy te są otwarte dla dzieci i rodzin ze środowiska lokalnego. Zawsze uczestniczą w nich dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Zielonej Górze oraz studenci z Uniwersytetu Zielonogórskiego;

 • Wystawianie „Jasełek” podczas niedzielnych mszy św. w kościele p.w. Św. Franciszka z Asyżu lub p.w. Ducha Świętego w Zielonej Górze przez dzieci 6-letnie, od r. szk. Przez dzieci 5- letnie.

 • Przedsięwzięcie „Rodzinne kolędowanie” dla rodzin dzieci z MP Nr 8 oraz najbliższego środowiska.

 • Wystawy prac plastycznych dzieci w Bibliotece przy ul. Ptasiej.

 • Organizacja konkursów o zasięgu zielonogórskim

lata 1010-2015

maj/ czerwiec każdego roku

maj/ czerwiec każdego roku

maj/ czerwiec każdego roku

3.

Funkcjonowanie Środowiskowego Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Głównym celem jest profilaktyka, terapia pedagogiczna, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci ze środowiska.

W ŚCWRDz odbywają się raz w tygodniu nieodpłatne zajęcia korekcyjno – kompensacyjne z dziećmi prowadzone przez terapeutę pedagogicznego oraz konsultacje dla rodziców prowadzone przez psychologa. Od roku szkolnego 2008/09 odbywają się średnio raz w miesiącu wykłady psychologa dla zainteresowanych rodziców i nauczycieli. Oferta ŚCWRDz każdego roku przesyłana jest do wszystkich przedszkoli w Zielonej Górze.

W nieodpłatnych zajęciach o charakterze terapeutycznym w ŚCWRDz uczestniczą dzieci z pobliskich przedszkoli, szkół oraz dzieci w wieku przedszkolnym, które nie chodzą do przedszkoli.

lata 1010-2015

4.

Współpraca z rodzicami- zgodnie z opracowanym i przyjętym do realizacji w przedszkolu Programem współpracy z rodzicami.

Przedszkole organizuje liczne występy dzieci, wspólne warsztaty artystyczne, tematyczne o charakterze terapeutycznym, wystawy prac plastycznych dzieci., przeprowadza 1x w miesiącu zajęcia otwarte i pokazowe dla rodziców, organizuje cykliczne akcje„Rodzice Dzieciom” obfitujące w działania: „Rodzice czytają dzieciom”, „Zawody rodziców”, „Rodzice bawią się z dziećmi”, „Teatr rodziców”, wspólne pikniki, wycieczki z udziałem rodziców, dyżury nauczyciela 1x w miesiącu, prowadzenie tablic informacyjno- edukacyjnych dla rodziców, akcji promocyjnych w ramach realizacji tematyki: „Prawa dziecka”, „Dysleksja rozwojowa- symptomy i terapia”, „Wychowanie bez przemocy”, „Optymistyczne dziecko- optymistyczny dorosły”, „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci mówiły”, „Profilaktyka logopedyczna”, „Ćwiczymy z dzieckiem”

lata 1010-2015

6.

Sukcesywna współpraca z organem prowadzącym

lata 1010-2015

7.

Sukcesywna współpraca z organem nadzoru pedagogicznego

lata 1010-2015

9.

Współpraca z Przedszkolem Samorządowym Nr 2 w Słubicach.

Opracowanie, wdrożenie i realizacje programu współpracy uwzględniającego m.. inn. następujące działania: wymiana doświadczeń między kadrą przedszkola, wspólne szkolenia w ramach rad szkoleniowych, wymiana wytworów dziecięcych, wspólne festyny z dziećmi, poznanie miasta nadgranicznego

od roku szkolnego 2010/2011

10.

Seminarium naukowo-metodyczne dot. rangi wychowania przedszkolnego- organizacja we współpracy z UZ, UM, KO, patronat medialny „Bliżej Przedszkola”, zasięg wojewódzki.

rok szk.

2011/2012

    1. TRADYCJE PRZEDSZKOLNEPrzedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę.

 • Uroczystość powitania przedszkola;

 • Dzień KEN;

 • Odzyskanie Niepodległości;

 • Andrzejki

 • Mikołajki;

 • Wigilia przedszkolna;

 • Wigilie grupowe;

 • Rodzinne kolędowanie;

 • Bal karnawałowy;

 • Święto Babci i Dziadka;

 • Dni otwarte przedszkola;

 • Dzień wiosny;

 • Święto niezapominajki;

 • Dzień Mamy i Taty;

 • Festyn Rodzinny;

 • Dzień Dziecka.   1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ,

WYCHOWEAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ PRACY PRZEDSZKOLAOczekiwane efekty aktywności społecznej dziecka:

 • Podaje swoje dane osobowe;

 • Swobodnie wypowiada się na temat swojej rodziny

 • Zna zakres swoich obowiązków w domu rodzinnym

 • Przejawia samodzielność w czynnościach samoobsługowych i organizowaniu swobodnej działalności stosownie do swoich możliwości rozwojowych

 • Wykazuje inicjatywę w działaniu

 • Uzasadnia swoje postępowanie

 • Nazywa swoje emocje

 • Umiejętnie pokonuje trudności, radzi sobie z porażkami i stresem

 • Określa wartości na zasadzie przeciwieństw, np.: dobro – zło, piękno – brzydota, itd.; próbuje uzasadnić swoje odczucia

 • Zna zasady ustalone w przedszkolu, stara się ich przestrzegać

 • Swobodnie porozumiewa się z dorosłymi osobami i rówieśnikami;

 • Określa odrębność innych względem siebie

 • Jest zdolne do kompromisów

 • Akceptuje potrzeby dzieci o zróżnicowanych potrzebach fizycznych i intelektualnych

 • Chętnie podejmuje działania zbiorowe, czuje się współodpowiedzialne za uzyskany wynik

 • Wykazuje zainteresowanie wiedzą o miejscu zamieszkania, Polsce, Unii Europejskiej, świecie i wszechświecie

 • Zna symbole narodowe, okazuje im szacunek. Rozpoznaje i śpiewa Hymn Narodowy

 • Posiada podstawową wiedzę o Ziemi, Europie, kontynentach.

 • Pełni swoją rolę, jako dziecko, w życiu społecznym

 • Dąży do organizowania i przekształcania rzeczywistości społeczno- kulturowej według własnych pomysłów

 • Zna i rozumie podstawowe Prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,

 • Zna kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,

 • Posiada potrzebę szanowania przyrody i środowiska – prezentuje postawę proekologiczną

 • Nie obawia się występować przed grupą, przedszkolem, rodzicami i szerszym środowiskiem

Oczekiwane efekty aktywności językowej dziecka:

 • Przejawia wrażliwość słuchową;

 • Uważnie słucha rozmówcy;

 • Prawidłowo artykułuje głoski;

 • Swobodnie posługuje się mową dla wyrażania swoich myśli, potrzeb, stanów emocjonalnych w codziennych sytuacjach;

 • Formułuje zdania poprawne pod wzglądem gramatycznym

 • W toku komunikowania się z innymi stosuje pozawerbalne środki wyrazu

 • Mówiąc przejawia postawę twórczą (swoista intonacja wykonanie, interpretacja);

 • Chętnie korzysta z książek dla dzieci

 • Zna nazwiska wybranych autorów i tytuły wybranych pozycji klasycznej literatury dziecięcej;

 • Recytuje z pamięci wiersze lub ich fragmenty;

 • Przejawia wrażliwość wzrokową;

 • Ma prawidłowo rozwinięty słuch fonematyczny;

 • Rozumie znaczenie znaków i symboli graficznych;

 • Jest zainteresowane pisaniem;

 • Dysponuje sprawnościami niezbędnymi do nauki pisania;

 • Rozumie istotę czytania i pisania jako nośnika informacji (międzyludzkiej komunikacji językowej)

Oczekiwane efekty aktywności poznawczej dziecka

 • Samodzielnie inicjuje zabawy zgodnie z własnymi pomysłami;

 • Twórczo podchodzi do problemów pojawiających się w zabawach

 • Chętnie mówi o swoich zainteresowaniach;

 • Poznaje upodobania innych osób;

 • Korzysta w zabawach z pomysłów innych osób;

 • Rozumie znaczenie poszczególnych zmysłów w poznawaniu otaczającej rzeczywistości;

 • Zna proste rymowanki, wiersze i piosenki z repertuaru dziecięcego, potrafi odtworzyć je z pamięci;

 • Jest skoncentrowane w toku zorganizowanych działań edukacyjnych;

 • Dokonuje analizy, syntezy, porównania i klasyfikacji spostrzeganych przedmiotów;

 • Poszukuje odpowiedzi na nurtujące je pytania, problemy;

 • Z łatwością rozwiązuje proste zagadki logiczne;

 • Dostrzega zależność między skutkiem a przyczyną.

 • Zna części ciała, poprawnie je nazywa;

 • Posługuje się określeniami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni;

 • Rozumie podstawowe określenia czasu;

 • Prawidłowo posługuje się liczebnikami;

 • Wykorzystuje w zabawach figury geometryczne;

 • Dokonuje porównań miary i masy przedmiotów oraz objętości cieczy;

 • Dostrzega zmiany dokonujące się w przyrodzie, słownie je okresla;

 • Rozpoznaje i poprawnie nazywa często spotykane zwierzęta i rośliny;

 • Rozpoznaje zwierzęta niedostępne bezpośredniej obserwacji;

 • Nazywa podstawowe zjawiska z zakresu przyrody ożywionej i nieożywionej

 • Zna główne zagrożenia dla środowiska przyrodniczego, rozumie konieczność jego ochrony.

Oczekiwane efekty aktywności artystycznej dziecka:

 • Chętnie słucha muzyki, śpiewa znane mu piosenki

 • Z radością uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych

 • Wyraża swoje potrzeby, emocje, uzdolnienia podczas śpiewu, tańca gry na instrumentach;

 • Jest wrażliwe na piękno otaczającej je rzeczywistości

 • Chętnie podejmuje działalność plastyczno- konstrukcyjną, w której przejawia swoje uzdolnienia

 • Podejmuje działania niestandardowe dla osiągnięcia zamierzonych celów w działalności plastyczno-konstrukcyjnej

 • Rozumie znaczenie literatury w życiu człowieka

 • Zna wybrane baśnie, bajki wiersze z literatury dziecięcej

 • Zna na pamięć wybrane wiersze lub ich fragmenty z repertuaru literatury dziecięcej

 • Zna imiona i nazwiska kilku twórców literatury dziecięcej

 • Wyraża własne refleksje na temat obejrzanych przedstawień, filmów, montaży słowno- muzycznych;

 • Chętnie bierze udział w organizowaniu przedstawień teatralnych, podczas których wyraża siebie w roli aktora;

 • Przejawia zachowania niekonwencjonalne w czasie wykonywania zadań o charakterze otwartym, wymagających postawy twórczej;

 • Chętnie uczestniczy w zabawach konstrukcyjno-technicznych;

 • Zna podstawowe zasady korzystania z wybranych urządzeń technicznych;

 • Rozumie znaczenie techniki dla rozwoju człowieka;

 • Posługuje się podstawowymi terminami z dziedziny sztuki;

 • Wypowiada się na temat własnych upodobań artystycznych;

 • Dba o rozwój własnych zainteresowań z wybranej dziedziny sztuki.

Oczekiwane efekty aktywności ruchowej i zdrowotnej dziecka:

 • Chętnie uczestniczy w zabawach , grach i zajęciach ruchowych

 • Zna nazwy części ciała (także niektórych organów wewnętrznych), stosuje je

 • Wymienia różnice w wyglądzie człowieka, zmieniającym się pod względem wieku

 • Rozumie potrzebę ruchu dla prawidłowego funkcjonowania organizmu

 • Przestrzega zasad obowiązujących w zabawach i grach ruchowych

 • Potrafi stosować znane zasady bezpieczeństwa i zdrowego stylu życia,

 • Jest samodzielne w zakresie samoobsługi,

 • Jest sprawne ruchowo

 • Przejawia twórczą inicjatywę w zabawach ruchowych

 • Rozumie zasady sportowej rywalizacji

 • Sygnalizuje potrzebę odpoczynku, kiedy jest zmęczone

 • Zna zasady dbałości o zdrowie, przestrzega ich

 • Rozumie potrzebę dbałości o bezpieczne, sprzyjające zdrowiu otoczenie

 • Zna zasady bezpieczeństwa, przestrzega ich

 • Wie, co może zagrażać zdrowiu i życiu człowieka

 • Określa swoje samopoczucie

 • Jest wrażliwe na potrzeby ludzi niepełnosprawnych, chorych, cierpiacychVIII. ZARZĄDZANIE I ROZWÓJ BAZY PRZEDSZKOLA

 

A. ZARZĄDZANIE PRZEDSZKOLEM

 

W Miejskim Przedszkolu Nr 8 zarządzanie przedszkolem łączy się bezwzględnie z przestrzeganiem prawa oświatowego, administracyjnego, gospodarczego, finansowego, prawa wewnątrzprzedszkolnego, z poziomem oczekiwanej jakości przez odbiorców usług edukacyjnych oraz z osiągnięciami współczesnego rozwoju nauk pedagogicznych i społecznych.

Dyrektor przedszkola jest menedżerem oświaty dysponującym szerokim zakresem uprawnień i wynikającej z nich odpowiedzialności; zdolnym do samodzielnego, twórczego, sprawnego i efektywnego rozwiązywania problemów pedagogicznych, ekonomicznych, organizacyjnych i administracyjnych oraz do projektowania własnych oryginalnych koncepcji doskonalących funkcjonowanie kierowanej przez niego placówki.

W przedszkolu preferuje się zintegrowane, kompleksowe zarządzanie jakością. Zarządzanie kompleksowe jest zintensyfikowaną pracą zespołową na wszystkich poziomach i we wszystkich obszarach.

Podstawowe zasady zarządzania kompleksowego:

 1. pełna koncentracja na podmiotach (zewnętrznych, wewnętrznych);

 2. koncentracja na procesach oraz ich ciągłe usprawnianie;

 3. zaangażowanie wszystkich pracowników;

 4. zintegrowanie z misją placówki;

 5. odpowiedzialność za jakość wszystkich pracowników;

 6. koncentracja na realizacji zadań oraz nowych pomysłach i rozwiązaniach;

 7. zarządzanie zapobiegawcze;

 8. wykorzystanie różnorodnych technik i narzędzi dla zapewniania jakości.

Zarządzanie menedżerskie ściśle wiąże się z umiejętnościami i zadaniami dyrektora:

 1. technicznymi – sprawne organizowanie bieżącej działalności pedagogicznej, administracyjnej i gospodarczej przedszkola, promowanie placówki i jej osiągnięć;

 2. społecznymi – interakcje z: pracownikami przedszkola, rodzicami, przedstawicielami lokalnego środowiska, dziećmi; współpraca z: organem prowadzącym, organem nadzoru pedagogicznego, związkami zawodowymi;

 3. koncepcyjnymi – diagnoza pracy przedszkola, tworzenie i realizacja autorskiej koncepcji działalności przedszkola, tworzenie perspektywicznej wizji rozwoju placówki.

Zarządzanie kompleksowe przedszkolem odbywa się w sposób zaplanowany, jawny, akceptowany przez wszystkie podmioty uczestniczące w procesie wychowawczym dziecka poprzez:

 1. kierowanie zespołem pracowników;

 2. jawny i komunikatywny system obowiązków, oczekiwań, uprawnień;

 3. jawny i akceptowany system oceny pracy pracowników, nagród, dodatków motywacyjnych i premii;

 4. oddelegowanie uprawnień;

 5. negocjowanie i uzgadnianie stanowisk, wymianę poglądów;

 6. wyjaśnianie i komunikowanie;

 7. indywidualizowanie oddziaływań wobec poszczególnych pracowników;

 8. kształtowanie atmosfery stymulującej twórcze poszukiwania nauczycieli.

  1. ROZWÓJ BAZY

 

Przedszkole w dalszym ciągu będzie doskonalić i rozwijać bazę i wyposażenie przedszkola. Działania te są nakierowane na realizację zadań statutowych, optymalny rozwój psychofizyczny wszystkich dzieci oraz prawidłowe funkcjonowanie, zdrowie i bezpieczeństwo przebywających w niej osób.

 1. Baza i wyposażenie

 • sukcesywne doposażenie przedszkola w nowe meble, sprzęt, pomoce dydaktyczne, zabawki i literaturę dziecięcą, niezbędne do realizacji zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych,

 • stałe doposażanie pracowni wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

 • wzbogacenie księgozbioru biblioteki przedszkolnej z możliwością korzystania ze zbiorów przez rodziców i dzieci,

 • dalsze udoskonalanie i doposażanie placu zabaw

  • motaż sprzętu terenowego,

  • obsadzenie terenu żywopłotem i drzewkami.

 1. Remonty

 • wymiana instalacji elektrycznej w budynku z uwzględnieniem prac poprawiających bezpieczeństwo i zdrowie przebywających w budynku osób (układy awaryjne w oprawach, oprawy zwiększające natężenie oświetlenia, główne wyłączniki prądu przy wyjściach, itp.)

 • ocieplenie pozostałej części budynku;

 • wymiana pozostałej (90m2) nawierzchni terenu przedszkola przy wejściu do kuchni;

 • remont schodów przy wejściu do kuchni zgodnie dwóch PN;

 • remont dwóch łazienek dla personelu;

 • dostosowanie obecnej szatni dla personelu do pracowni wspomagania rozwoju dzieci (gabinet terapii pedagogicznej, logopedycznej)

 • remont szatni dla personelu obsługi (dostosowanie obecnego magazynu rzeczowego);

 • remont magazynu warzywnego;

 • remont pomieszczenia gospodarczego dla woźnego- dozorcy;

 • renowacja powłok ściennych w salach przedszkolnych,

 • sukcesywne remonty i usuwanie ewentualnych awarii według potrzeb.

 • dostosowywanie budynku zgodnie z zaleceniami i nakazami.

 IX. PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW 2010/2011 

 

 

<><><></></></>

Lp.

Tytuł programu

Autor

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia dyrektora

1.03.2013

„Nasze Przedszkole.

Program edukacji przedszkolnej”

Małgorzata Kwaśniewska,

Wiesława

Żaba- Żabińska

MAC EDUKACJA

Zarządzenie dyrektora MP Nr 8 z dnia 31.08.2010

1/MP8/10

2.03.2013

„W radości dzieci bożych”

T. Śmiech

Jedność Kielce

AZ-0-04/3

2/MP8/10

3.03.2013

Program współpracy ze środowiskiem na lata 2010- 2015

Rada pedagogiczna, pozytywna opinia rady rodziców

wewnątrzprzedszkolny program

3/MP8/10

4.03.2013

Program współpracy z rodzicami na lata 2010- 2015

Rada pedagogiczna, pozytywna opinia rady rodziców

wewnątrzprzedszkolny program

4MP8/10

5.03.2013

Program dydaktyczno-wychowawczy „Polska – mój dom” na lata 2010-2015

Rada pedagogiczna, pozytywna opinia rady rodziców

wewnątrzprzedszkolny program

5/MP8/10

6.03.2013

Program dydaktyczno-ekologiczny „Ziemia; 7 kontynentów” na lata 2010-2015

Rada pedagogiczna, pozytywna opinia rady rodziców

wewnątrzprzedszkolny program

6/MP8/10

7.03.2013

Roczne programy wychowawcze grup (dostosowane do potrzeb danej grupy)

nauczycielki poszczególnych grup, pozytywna opinia rady rodziców

wewnątrzprzedszkolny program

7MP8/10

8.03.2013

Program wcześniejszej adaptacji dzieci do przedszkola

Rada pedagogiczna, pozytywna opinia rady rodziców

wewnątrzprzedszkolny program

8/MP8/10

9.03.2013

Innowacja pedagogiczna „Muzyczne przygody Krasnali w fascynującym świecie dźwięków ze szczególnym uwzględnieniem muzyki W.A. Mozarta”,

Halina Tymińska

innowacja pedagogiczna

Wpis do rejestru 1 innowacji pedagogicznych wprowadzanych od roku szkolnego 2010/2011 w przedszkolach i szkołach podstawowych województwa lubuskiego pod numerem:

K.O. III.IP-R1-87/2010

10

Innowacja pedagogiczna

„Mały odbiorca z literaturą za pan brat”

Ewa Świątek

innowacja pedagogiczna

Wpis do rejestru 1 innowacji pedagogicznych wprowadzanych od roku szkolnego 2010/2011 w przedszkolach i szkołach podstawowych województwa lubuskiego pod numerem: K.O.III.IP-R1-86/2010

11.03.2013

Program współpracy z Przedszkolem w Cottbus na lata 2010-2015

Joanna Michniewicz

Urszula Konkol

wewnątrzprzedszkolny program

12.03.2013

Program współpracy z Przedszkolem Samorządowym Nr 2 w Słubicach na lata 2010-2015

Urszula Konkol

Ewa Świątek

wewnątrzprzedszkolny program

 

X. PROGRAM ROZWOJU NA DANY ROK SZKOLNY

 

Program rozwoju przedszkola na dany rok szkolny- plan pracy stanowi załącznik do Koncepcji Pracy Przedszkola.

 

Koncepcję Pracy Przedszkola zatwierdzono do realizacji na Radzie Pedagogicznej

w dniu 21 września 2010 roku Uchwałą nr 8/2010 Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola nr 8 w Zielonej Górze.

 

Pozytywna Opinia Rady Rodziców w sprawie wprowadzenia Koncepcji Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Zielonej Górze z dnia 20 września 2010 r.- Uchwała nr 13/2010 Rady Rodziców

 

 

 

 

 

 

 

 

X. PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW w roku szkolnym 2011/12  

<><><></></></>

Lp.

Tytuł programu

Autor

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia dyrektora

1.03.2013

„Nasze Przedszkole.

Program edukacji przedszkolnej”

Małgorzata Kwaśniewska,

Wiesława

Żaba- Żabińska

MAC EDUKACJA

Zarządzenie dyrektora MP z dnia 30.08.2011

1/MP8/2011/12

2.03.2013

„W radości dzieci bożych”

T. Śmiech

Jedność Kielce

AZ-0-04/3

2/MP8/2011/12

3.03.2013

Program współpracy ze środowiskiem na lata 2010- 2015

Urszula Konkol

Ewa Świątek

wewnątrzprzedszkolny program

3/MP8/2011/12

4.03.2013

Program współpracy z rodzicami na lata 2010- 2015

Rada pedagogiczna, pozytywna opinia rady rodziców

wewnątrzprzedszkolny program

4MP8/2011/12

5.03.2013

Program dydaktyczno-wychowawczy „Polska – mój dom” na lata 2010-2015

Rada pedagogiczna, pozytywna opinia rady rodziców

wewnątrzprzedszkolny program

5/MP8/2011/12

6.03.2013

Program dydaktyczno-ekologiczny „Ziemia; 7 kontynentów” na lata 2010-2015

Rada pedagogiczna, pozytywna opinia rady rodziców

wewnątrzprzedszkolny program

6/MP8/2011/12

7.03.2013

Roczne, dwuletnie programy wychowawcze grup (dostosowane do potrzeb danej grupy)

nauczycielki poszczególnych grup, pozytywna opinia rady rodziców

wewnątrzprzedszkolny program

7MP8/2011/12

8.03.2013

Program adaptacji dzieci do szkoły

Miejskiego Przedszkola Nr 8

w Zielonej Górze

„Z radością idę do szkoły”

2011-2015

Rada pedagogiczna, pozytywna opinia rady rodziców

wewnątrzprzedszkolny program

8/MP8/2011/12

9.03.2013

Innowacja pedagogiczna „Muzyczne przygody Krasnali w fascynującym świecie dźwięków ze szczególnym uwzględnieniem muzyki W.A. Mozarta”,

Halina Tymińska, realizator innowacji w roku szkolnym 2011/12 Anna Cybulska w grupie V

innowacja pedagogiczna

Wpis do rejestru 1 innowacji pedagogicznych wprowadzanych od roku szkolnego 2010/2011 w przedszkolach i szkołach podstawowych województwa lubuskiego pod numerem:

K.O. III.IP-R1-87/2010

10

Innowacja pedagogiczna

„Mały odbiorca z literaturą za pan brat”

Ewa Świątek

innowacja pedagogiczna

Wpis do rejestru 1 innowacji pedagogicznych wprowadzanych od roku szkolnego 2010/2011 w przedszkolach i szkołach podstawowych województwa lubuskiego pod numerem: K.O.III.IP-R1-86/2010

11.03.2013

Program współpracy z Przedszkolem w Cottbus na lata 2010-2015

Joanna Michniewicz

Urszula Konkol

wewnątrzprzedszkolny program

XI. PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW w roku szkolnym 2012/13

 

 

<><><></></></>

Lp.

Tytuł programu

Autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia dyrektora

1.03.2013

„Nasze Przedszkole.

Program edukacji przedszkolnej”

Małgorzata Kwaśniewska,

Wiesława

Żaba- Żabińska

MAC EDUKACJA

Zarządzenie Nr 5/2012 dyrektora MP z dnia 30.08.2012

1/MP8/2012/13

2.03.2013

„W radości dzieci bożych” Program nauczania religii dla przedszkola

ks. dr Tadeusz Śmiech

Jedność Kielce

Nr AZ-0-04/3

2/MP8/2012/13

3.03.2013

Program współpracy ze środowiskiem na lata 2010- 2015

Rada pedagogiczna, pozytywna opinia rady rodziców

wewnątrz

przedszkolny program

3/MP8/2012/13

Uchwała nr 11/2012 rady rodziców z dnia 12.09.2012r. dot. opinii w sprawie programów wewnątrz przedszkolnych MP-8 do realizacji w r.szk. 2012/13

Uchwała nr 10/2012 rady pedagogicznej z dnia 13.09.2012r

4.03.2013

Program współpracy z rodzicami na lata 2010- 2015

Rada pedagogiczna, pozytywna opinia rady rodziców

wewnątrz

przedszkolny program

4MP8/10

Uchwała nr 11/2012 rady rodziców z dnia 12.09.2012r. dot. opinii w sprawie programów wewnątrz przedszkolnych MP-8 do realizacji w r.szk. 2012/13

Uchwała nr 10/2012 rady pedagogicznej z dnia 13.09.2012r

5.03.2013

Program dydaktyczno-wychowawczy „Polska – mój dom” na lata 2010-2015

Rada pedagogiczna, pozytywna opinia rady rodziców

wewnątrz

przedszkolny program

5/MP8/2012/13

Uchwała nr 11/2012 rady rodziców z dnia 12.09.2012r. dot. opinii w sprawie programów wewnątrz przedszkolnych MP-8 do realizacji w r.szk. 2012/13

Uchwała nr 10/2012 rady pedagogicznej z dnia 13.09.2012r

6.03.2013

Program dydaktyczno-ekologiczny „Ziemia; 7 kontynentów” na lata 2010-2015

Rada pedagogiczna, pozytywna opinia rady rodziców

wewnątrz

przedszkolny program

6/MP8/2012/13

Uchwała nr 11/2012 rady rodziców z dnia 12.09.2012r. dot. opinii w sprawie programów wewnątrz przedszkolnych MP-8 do realizacji w r.szk. 2012/13

Uchwała nr 10/2012 rady pedagogicznej z dnia 13.09.2012r

7.03.2013

Roczne, dwuletnie programy wychowawcze grup (dostosowane do potrzeb danej grupy)

nauczycielki poszczególnych grup, pozytywna opinia rady rodziców

wewnątrz przedszkolny program

7MP8/2012/13

Uchwała nr 11/2012 rady rodziców z dnia 12.09.2012r. dot. opinii w sprawie grupowych programów wychowawczych MP-8

Uchwała nr 9/2012 rady pedagogicznej z dnia 13.09.2012r

8.03.2013

Program adaptacji dzieci do szkoły

Miejskiego Przedszkola Nr 8

w Zielonej Górze

„Z radością idę do szkoły”

2011-2015

Rada pedagogiczna, pozytywna opinia rady rodziców

wewnątrz

przedszkolny program

8/MP8/2012/13

Uchwała nr 11/2012 rady rodziców z dnia 12.09.2012r. dot. opinii w sprawie programów wewnątrz przedszkolnych MP-8 do realizacji w r.szk. 2012/13

Uchwała nr 10/2012 rady pedagogicznej z dnia 13.09.2012r

32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>32<//sdfield><//sdfield>

9.03.2013

Innowacja pedagogiczna „Muzyczne przygody przedszkolaków w fascynującym świecie dźwięków ze szczególnym uwzględnieniem muzyki W.A. Mozarta”,

Halina Tymińska,

innowacja pedagogiczna

Realizacja w grupie 3- latków od stycznia 2013 r.

10

Innowacja pedagogiczna „Z przedszkola do szkoły” autorstwa Pani Joanny Michniewicz dotyczącej pogłębienia realizacji różnorodnych form w zakresie kształtowania gotowości do nauki czytania i pisania.

Joanna Michniewicz Realizacja w grupie 5- latków od października 2013 r.

innowacja pedagogiczna

Rejestr 1 innowacji pedagogicznych wprowadzonych od roku szkolnego 2012/2013 w przedszkolach i szkołach podstawowych województwa lubuskiego pod numerem KO.III.IP-R1-121/2012

11

Innowacja pedagogiczna „Cztery pory roku” autorstwa Pani Danuty Zarzyckiej dotycząca aktywności plastycznej dzieci

Danuta Zarzycka Realizacja w grupie 5- latków od października 2013 r.

innowacja pedagogiczna

Rejestr 1 innowacji pedagogicznych wprowadzonych od roku szkolnego 2012/2013 w przedszkolach i szkołach podstawowych województwa lubuskiego pod numerem KO.III.IP-R1-122/2012

12.03.2013

Innowacja pedagogiczna „Mały naukowiec” autorstwa Pani Agnieszki Wróblewskiej dotyczącej budowania dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijania umiejętności komunikatywnego prezentowania swoich myśli.

Agnieszka Wróblewska

Realizacja w grupie 5- latków od października 2012 r.

innowacja pedagogiczna

Rejestr 1 innowacji pedagogicznych wprowadzonych od roku szkolnego 2012/2013 w przedszkolach i szkołach podstawowych województwa lubuskiego pod numerem KO.III.IP-R1-123/2012

13.03.2013

Program wychowawczy Miejskiego Przedszkola Nr 8 na lata 2012-2017

Rada pedagogiczna, pozytywna opinia rady rodziców

wewnątrzprzedszkolny program wychowawczy

9/MP8/2012/13

Uchwała nr 12/2012 rady rodziców z dnia 12.09.2012r. dot. opinii w sprawie Programu Wychowawczego MP-8 na lata 2012/17

Uchwała nr 9/2012 rady pedagogicznej z dnia 13.09.2012r